Administrator
Administratorem danych jest Elite Dance Joanna Grudzień z siedzibą przy ul. Racjonalizacji 5 Warszawa, NIP 955-217-58-77 wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem xxxxxxxxxxx.

Dane kontaktowe
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: warszawa@elitedance.pl, telefonicznie pod numerem 516 955 567,(koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator przetwarza Pani/Pana dane w związku z umową xxxxxxxxxxx, w zakresie i celu w jakim udzielił/a Pan/Pani zgody oraz na podstawie przepisów prawa.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w następujących celach:
– zawarcia i wykonania umowy;
– marketingowych, z wykorzystaniem profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora – w okresie obowiązywania umowy przetwarzanie odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po zakończeniu umowy na podstawie Pani/Pana zgody;
– windykacyjnych, z wykorzystaniem profilowania w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy– przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora;
– związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora;
– analitycznych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie działalnością Administratora (tzw. ryzykiem operacyjnym) a Administrator stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane (np. pseudonimizację lub szyfrowanie danych);
– archiwalnych i dowodowych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń;
– realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.

Odbiorcy danych
W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
– podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji marketingowej, usług pocztowych i windykacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;

Przekazywanie danych do państwa trzeciego (poza EOG)
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających, znajdujących się w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Stany Zjednoczone).

Źródło pochodzenia danych osobowych
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana podczas zawierania i realizacji umowy. Przy składaniu zapytań przez Internet zbierane są również dane cyfrowe, np. adres IP, dane dotyczące sesji i urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a po zakończeniu umowy:

– przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub innych tytułów,
– do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych,
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane dostarczone przez Pana/Panią Administratorowi i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Informacja o plikach cookies
Podczas wizyt na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisywane są fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi, zwane Cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. W przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

Strona używa Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomogą w zbadaniu, jak użytkownicy korzystają z tej witryny. Narzędzia te wykorzystują Cookies w celu zbierania standardowych informacji o logowaniu oraz zachowaniach użytkowników. Informacje, które Cookies generują o Państwa aktywności na stronie (włącznie z adresem IP) są przesyłane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny sposobu korzystania ze strony przez użytkownika oraz do opracowania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie. IPF Polska nigdy nie użyje wspomnianych wyżej narzędzi analitycznych (nie pozwoli na to również osobom trzecim) w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób odwiedzających witrynę.

Nie będziemy łączyć danych zebranych na tej stronie z żadnymi danymi osobowymi z innych źródeł, o ile wspomniane wyżej informacje nie zostaną jawnie zamieszczone przez ich właściciela lub ich właściciel nie wyrazi na to zgody.

Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia o o otrzymywaniu Cookies lub żeby przeglądarka blokowała wysyłanie Cookies. Dla przykładu w przeglądarce internetowej o nazwie Internet Explorer celem odmowy zapisywania plików Cookies należy wybrać opcję “Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki Cookie”. Posługując się tą samą przeglądarką internetową można również skasować pliki Cookies znajdujące się na komputerze poprzez opcję “Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookie”.

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.